Mirko Rogainings 2020 04.01.2020
04.01.2020
Sveikuli
COK SILVA
Start:11:00:00
Sunset:20:00:00
Sunrise:08:00:00
MIKRO 1.KARTA
PlaceNRClassName MembersTime
Points
Penalty
Result Place in class
122V18+ Telpu orientieristi Ansis Ansbergs LAT
Ainars Mankus LAT
Jânis Pûpols LAT
2:48:05
74
0
74 V18+:1.
243V40+ B3 Martins Godiòð LAT
2:57:02
72
0
72 V40+:1.
317V40+ Auseklis K12 Raitis Muiznieks LAT
2:52:15
70
0
70 V40+:2.
48V40+ BEZ STRESA Viesturs Slosbergs LAT
2:56:40
70
0
70 V40+:3.
552V40+ Bond 007 Jevgeòijs Bondins LAT
2:59:48
69
0
69 V40+:4.
627V18+ Nav Svarîgi Kârlis Jurðevics LAT
Mârtiòð Sergejevs LAT
2:57:17
61
0
61 V18+:2.
751S40+ Aija Aija Dçliòa LAT
2:52:07
59
0
59 S40+:1.
839V18+ Inexcess Edgars Pukîtis LAT
Rinalds Pukitis LAT
Edgars Rumba LAT
2:53:46
59
0
59 V18+:3.
954S18+ Ilze Ilze Caharausa LAT
2:58:28
59
0
59 S18+:1.
102X18+ Kepnieki Madara Apsalone LAT
Jânis Kalnins LAT
2:51:15
58
0
58 X18+:1.
116V40+ ASIE PIPARI Ilmars Kaulakans LAT
Harijs Lacars LAT
2:54:26
58
0
58 V40+:5.
1213V18+ Viens pats maja Edgars Zakis LAT
2:57:56
58
0
58 V18+:4.
1355S40+ AL Anita Liepiòa LAT
2:58:43
58
0
58 S40+:2.
1440V40+ Bella Ciao Gatis Gersons LAT
2:52:11
57
0
57 V40+:6.
1533V18+ Atpûta mezâ Ritvars Sterns LAT
2:55:11
54
0
54 V18+:5.
1644V18+ Skats No Jânis Incenbergs LAT
2:29:07
52
0
52 V18+:6.
1738S40+ Mjaumjau Jolanta Bura LAT
Lîga Vîbure LAT
2:55:34
52
0
52 S40+:3.
1829X40+ Durbes bizoòi Silvija Penkule LAT
Mâris Penkulis LAT
2:55:29
50
0
50 X40+:1.
1935X40+ Pasiem prieks un Aste Gita Gaisa LAT
Uldis Gaiss LAT
2:49:53
49
0
49 X40+:2.
2036X18+ Maizes garoza Imants Garoza LAT
Ruta Liene Garoza - Pukane LAT
2:47:52
48
0
48 X18+:2.
2137X18+ Dzintari Anna Stradina LAT
Pçteris Stradins LAT
2:48:21
47
0
47 X18+:3.
2232V18+ Brunaviesi Guntars Zilinskis LAT
Rihards Zilinskis LAT
2:53:40
46
0
46 V18+:7.
239S40+ Latvietes Santa Bluma LAT
Lâsma Slosberga LAT
2:56:35
46
0
46 S40+:4.
2428V18+ Gulbju ezers"""" Mârcis Gulbis LAT
Mareks Gulbis LAT
2:55:02
44
0
44 V18+:8.
2542V18+ TTT (Trîs trekni truði) Jânis Folkbergs LAT
Oskars Priedîtis LAT
Matîss Skudra LAT
2:55:41
44
0
44 V18+:9.
2620JX Meza KM Krisjanis Kremers LAT
Lauma Simsone LAT
2:59:07
44
0
44 JX:1.
2745X40+ Meþa smilgas Lîga Smilgaine LAT
Jânis Smilgainis LAT
2:59:54
43
0
43 X40+:3.
2819S40+ Dzintarlapsas Ilze Kremere LAT
Ieva Simsone LAT
2:44:10
39
0
39 S40+:5.
2924S40+ Kas mekle, tas atrod! Kristîna Ece LAT
2:50:28
39
0
39 S40+:6.
3031S40+ Vesa mierâ Jolanta Galzone LAT
2:52:25
39
0
39 S40+:7.
3147X18+ 2LV Laura Vîíe LAT
Leo Volfs LAT
2:42:15
38
0
38 X18+:4.
323S40+ ES Inta Porike LAT
2:45:51
38
0
38 S40+:8.
3310S40+ VelmaraM Mara Bolsteina LAT
2:45:15
35
0
35 S40+:9.
3416V40+ Ruksis Girts Strujevics LAT
2:22:48
33
0
33 V40+:7.
3534S40+ Satelîti Mâris Jekabsons LAT
Ingûna Leiskalne LAT
2:51:27
28
0
28 S40+:10.
3630X18+ Velc un lien Dârta Belcâne LAT
Elvijs Dudko LAT
2:46:31
26
0
26 X18+:5.
377S40+ Sandra Sandra Kruze LAT
2:52:04
24
0
24 S40+:11.
3848S40+ Anita Anita Dundure LAT
2:52:17
24
0
24 S40+:12.
3941X40+ Marne 2-ta Inese Kantore LAT
Mâris Silins LAT
2:57:37
22
0
22 X40+:4.
4015X40+ Brunurupuci Sandra Ancâne LAT
Egîls Ancâns LAT
2:29:02
21
0
21 X40+:5.
4114V40+ nav Dainis Kreicbergs LAT
2:36:46
19
0
19 V40+:8.
4246S40+ Vija Vija Lauva LAT
2:51:46
15
0
15 S40+:13.
4350S18+ L un V Valda Stova LAT
Lîga Ðupstina LAT
2:52:51
7
0
7 S18+:2.
4418V40+ Peteris Peteris Drukis LAT
0:00:00

0 V40+:9.
4521V18+ Mieru tikai mieru! Juris Karlsons LAT
0:00:00

0 V18+:10.
-1S18+ Ex Gailes Inga Gaile - Brence LAT
Anita Tomsone LAT
Ligija Cirule LAT
0:00:00

LATE
-4S40+ VELTA Velta Zjatkova LAT
0:00:00

LATE
-23X40+ MaSka Skaidrîte Otanke LAT
Mâris Otankis LAT
0:00:00

LATE
-26S18+ Pastaidzina Ieva Bernauska LAT
Una Kundrâte LAT
0:00:00

LATE
-53V40+ Smarde Active Dagnis Dagnis LAT
0:00:00

LATE
-56V18+ Amber Race Jânis Kukss LAT
Mâris Sumèenko LAT
0:00:00

LATE
-100S40+ Vige Vesma Kanepe
Renate Balina
0:00:00

LATE
-99X40+ kaimini Santa LAT
Gints LAT
0:00:00

LATE
-11S18+ Ieva Ieva Laksberga LAT
4:23:52
16
0
LATE

COK Silva Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2019 www.tak-soft.com