Piejūras rogainings

Nolikums

Biļetens Nr.1

Laiks  2021.gada 28. augusts.

Organizē  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”,  SIA “Ansis”

Sacensību centrs Engures pagasts, Engures novads

 Sacensību rajons 
https://balticmaps.eu/lv/c___57.060539-23.231528-12/f___pg-bTne+Trht5Tu1qLjg*ur++Xw1aj*lX..UHnf5os*b+WR++ig*cr..Uc++gc*UUCZY++cY0pm..kt+ZX+rMnX*jT++Vs+W++li++XR..b4/bl___cl

 Noteikumi Rogaininga sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.

6h roganings- Latvijas Kausa sacensības.

Laika limiti

Pārvietojoties kājām:

Laika limits visām vecuma grupām- 6 stundas vai  3stundas

Pārvietojoties ar velosipēdu, laika limits visām grupām, – 4h,

Dalībnieku grupas

Pārvietojoties kājām 6h:

6MJ, 6WJ, 6XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas līdz 23 gadu vecumam);

6MO, 6WO, 6XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

6MV, 6WV, 6XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

6MSV, 6WSV, 6XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

6MUV, 6WUV, 6XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

6Family  (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir  14 gadus vecs vai jaunāks)

Pārvietojoties ar velosipēdu (4h):

VeloMO, VeloWO, VeloXO (vīrieši, sievietes, jauktās komandas bez vecuma ierobežojuma)

Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 28.08.2021.

Pārvietojoties kājām 3h:

3MO, 3WO, 3XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);

3Family  (grupa ģimenēm, t.i. vienas ģimenes vismaz divu paaudžu dalībnieki, no kurām vismaz viens ir  12 gadus vecs vai jaunāks)

Sacensību programma tiks precizēta Biļetenā Nr.2

no 8.30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā,

no 8.30 līdz 11.00 Brokastis sacensību dalībniekiem (auzu pārslu putra, ievārījums, kakao, tēja)

10.00   karšu izsniegšana,

11.00   kopējs starts visām grupām6 h distancē,

11:30     Kopējs starts velo rogainingā 4h

12.00     kopējs starts  visām grupām 3h distancē,

15.00     finišs 3h distancēm,

15.30     finišs 4h velo distancei

17.00     finišs 6h distancei

Atzīmēšanās  Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). Komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 1 (vienas) minūtes laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts.

Katram dalībniekam nepieciešama sava SI karte.

SI kartes dalībniekiem piešķirs organizētāji.

Karte

Kartes autors: Raimonds Lapiņš.

Sacensību plānotājs:  Zigfrīds Freimanis (COK Silva)

Vērtēšana

Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus. Vērtēšanā ņem vērā punktus, kas iegūti pēc kontrollaika beigām.

KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.

Pieteikumi: Pieteikšanās atvērta no 1. jūlija. Dalībniekiem iepriekšējā pieteikšanās obligāta internetā aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv līdz 2021. gada 22. augustam 23:59 vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Ar 23. augustu pieteikšanās tikai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams labot komandas profilā vai pieteikt uz e-pastu bez papildus maksas līdz 24. augustam 23.59.

Visām grupām-ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

Pieteikumā jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās un līdz 24. augustam rakstveidā neatsaka savu piedalīšanos, apmaksā  50% no dalības maksas. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā pēc saviem ieskatiem.

Dalības maksa (Eur) katram dalībniekam

Pieteikšanās un apmaksa                 J,UV       O, V, SV

01.07-31.07                                           15,-        20,-

01.08- 22.08                                          20,-        25,-

Sākot ar 23.08                                       25,-        30,-

Pieteikšanās un apmaksa 3h un


Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos Dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa pēc 24. augusta vai uz vietas – Eur 3,00 par katru izmaiņu.

Dalībnieki ir atbildīgi par saņemto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.

Dalības maksa sedz:

Sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, SIAC, aproces un citas izmaksas;

Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā:

Apmaksai ar pārskaitījumu:

Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,

Reģistrācijas Nr. 40008061499,

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,

Banka: AS Swedbank

Konts: LV63HABA0551005150747

Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas numuru vai nosaukumu vai dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas visās vecuma un dzimuma grupās atbilstoši distanču garumiem un Dalībnieku reģistrācijas grupām, kas norādītas pieteikumā.

Papildus noteikumi:

Sacensību organizācija notiks atbilstoši MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajām prasībām, un LOF apstiprinātajam dokumentam “Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Orientēšanās federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās”.

Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;

Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).

Zipis tel. 29232026 (karte; distances),

Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv ; www.rogaininga.lv un www.facebook.com lapā @coksilva.lv

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos, rezultātu aprēķināšanai un uzvarētāju noteikšanai. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri. Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.  Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.